Current Students

  Ph.D. Students:

 • Hongyu Li (2023-)
 • Rongjie Yi (co-advised with Prof. Ao Zhou, 2022-)
 • Wangsong Yin (PKU, co-advised with Prof. Xuanzhe Liu, 2022-)
 • Li Zhang (2021-)
 • Dongqi Cai (co-advised with Prof. Shangguang Wang, 2021-)
 • Daliang Xu (PKU, co-advised with Prof. Xuanzhe Liu, 2021-)
 • Yanan Li (co-advised with Prof. Shangguang Wang, 2020-)
 • Chen Yang (co-advised with Prof. Qibo Sun, 2020-)
 • Qiyang Zhang (co-advised with Prof. Shangguang Wang, 2019-)
  Master Students:

 • 2023-present: Shihe Wang, Qichen Qiu, Longxi Gao, Xianqing Jia
 • 2022-present: Xiang Li, Xin Yuan
 • 2021-present: Yaozong Wu, Boqing Shi, Borui Yang


Alumni


 • Jinliang Yuan, PhD (2023, co-advised with Prof. Shangguang Wang), First Job: PostDoc at Tsinghua Univ.
 • Junjie Liu, B.S. (2023), First Job: PhD at HKUST